Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

EU-forordning 10/2011, som er den strengeste og viktigste loven om plastprodukter av matvarekvalitet, har ekstremt strenge og omfattende krav til standarden for tungmetallgrense for produkter i kontakt med mat, og er vindindikatoren for internasjonale sikkerhetsrisikokontroll for matvarekontakt.

food contact plastic

Ny EU-forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med matvarer ble publisert i 2011
15. januar.Denne nye forordningen trer i kraft 1. mai 2011. Den opphever kommisjonsdirektivet 2002/72/EC. Det er flere
overgangsbestemmelser og er oppsummert i tabell 1.

Tabell 1

Overgangsbestemmelser

Frem til 31. desember 2012  

Det kan godta å plassere følgende på markedet

- materialer og gjenstander i kontakt med mat som er lovlig brakt i omsetning

FCM støttedokumenter overgangsbestemmelser

før 1. mai 2011 

Støttedokumenter skal være basert på de grunnleggende reglene for generell migrasjon og spesifikk migrasjonstesting fastsatt i vedlegget til direktiv 82/711/EØF

Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2015

Støttedokument for materialer, artikler og stoffer som er markedsført kan enten være basert på de nye migrasjonsreglene angitt i forordning (EU) nr. 10/2011 eller reglene i vedlegg til direktiv 82/711/EØF

Fra 1. januar 2016

Støttedokumenter skal være basert på reglene for migrasjonstesting fastsatt i forordning (EU) nr. 10/2011

Merk: 1. Innholdet i støttedokumentet viser til tabell 2, D

Tabell 2

A. Omfang.

1. Materialer og gjenstander og deler derav som utelukkende består av plast

2. Flerlags materialer og gjenstander av plast holdt sammen med lim eller på annen måte

3. Materialer og artikler nevnt i punkt 1 og 2 som er trykt og/eller dekket av et belegg

4. Plastlag eller plastbelegg, som danner pakninger i hetter og lukkinger, som sammen med disse hettene og lukningen utgjør et sett med to eller flere lag av forskjellige typer materialer

5. Plastsjikt i flerlags flerlagsmaterialer og gjenstander

B. Fritak

1. Ionebytterharpiks

2. Gummi

3. Silikoner

C. Stoffer bak funksjonell barriere og nanopartikler

Stoffer bak en funksjonell barriere2

1. Kan fremstilles med stoffer som ikke er oppført i unionslisten

2. Skal overholde restriksjonen for vinylkloridmonomer vedlegg I (SML: Ikke påvist, 1 mg/kg i sluttprodukt)

3. Ikke-godkjente stoffer kan brukes med et maksimalt nivå på 0,01 mg/kg i næringsmidler

4. Skal ikke tilhøre stoffer som er mutagene, kreftfremkallende eller reproduksjonstoksiske uten forhåndsgodkjenning

5. Skal ikke tilhøre nanoform

Nanopartikler::

1. Bør vurderes fra sak til sak med hensyn til risiko inntil mer informasjon er kjent

2. Stoffer i nanoform skal bare brukes hvis de er uttrykkelig godkjent og nevnt i vedlegg I

D. Støttedokumenter

1. skal inneholde betingelsene og resultatene for testing, beregninger, modellering, andre analyser og bevis på sikkerheten eller resonnement som viser samsvar

2. skal gjøres tilgjengelig av virksomhetslederen for nasjonale kompetente myndigheter på forespørsel

E. Generell migrering og spesifikk migrasjonsgrense

1. Generell migrasjon

- 10 mg/dm² 10

- 60mg/kg 60

2. Spesifikk migrasjon (Se vedlegg I unionslisten – Når det ikke er noen spesifikk migrasjonsgrense eller andre begrensninger er gitt, skal en generisk spesifikk migrasjonsgrense på 60 mg/kg gjelde)

Fagforeningsliste

Vedlegg I – Monomer og additiv

VEDLEGG I Inneholder

1. Monomerer eller andre utgangsstoffer

2. Tilsetningsstoffer unntatt fargestoffer

3. Polymerproduksjonshjelpemidler unntatt løsemidler

4. Makromolekyler oppnådd fra mikrobiell fermentering

5. 885 godkjent stoff

Vedlegg II – Generell restriksjon på materialer og artikler

Spesifikk migrering av tungmetall (mg/kg mat eller matsimulator)

1. Barium (钡) =1

2. Kobolt (钴) = 0,05

3. Kobber (铜)= 5

4. Jern (铁) = 48

5. Litium (锂)= 0,6

6. Mangan (锰)= 0,6

7. Sink (锌)= 25

Spesifikk migrering av primære aromatiske aminer (sum), deteksjonsgrense 0,01 mg stoff per kg mat eller matstimulerende middel

Vedlegg III - Matsimulanter

10 % etanol 

Merknad: Destillert vann kan velges i noen tilfeller

Matsimulant A

mat med hydrofil karakter

3% eddiksyre

Matsimulant B

sur mat

20% etanol 

Matsimulant C

mat opp til 20 % alkoholinnhold

50 % etanol 

Matsimulant D1

mat som inneholder > 20 % alkoholinnhold

melkeprodukt

mat med olje i vann

Vegetabilsk olje 

Matsimulant D2

mat har lipofil karakter, fritt fett

Poly(2,6-difenyl-p-fenylenoksid), partikkelstørrelse 60-80mesh, porestørrelse 200nm

Matsimulant E

tørrmat

Vedlegg IV – Samsvarserklæring (DOC)

1. skal utstedes av forretningsføreren og skal inneholde opplysningene som i VEDLEGG IV3

2. På andre markedsføringsstadier enn i detaljhandelsstadiet skal DOC være tilgjengelig for plastmaterialer og -artikler, produkter fra mellomstadier av deres produksjon samt for stoffene som er beregnet på produksjonen

3. Skal muliggjøre en enkel identifikasjon av materialene, artiklene eller produktene fra mellomliggende produksjonstrinn eller stoffene som den er utstedt for

4. – Sammensetningen skal være kjent for produsenten av stoffet og gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter på forespørsel

Vedlegg V - Testtilstand

OM1 10d ved 20°C 20

All matkontakt ved frossen og nedkjølt tilstand

OM2 10d ved 40°C

Enhver langtidslagring ved romtemperatur eller lavere, inkludert oppvarming til 70°C i opptil 2 timer, eller oppvarming til 100°C i opptil 15 minutter

OM3 2 timer ved 70°C 

Eventuelle kontaktforhold som inkluderer oppvarming opp til 70°C i opptil 2 timer, eller opp til 100°C i opptil 15 minutter, som ikke etterfølges av langtidsoppbevaring i rom eller nedkjølt temperatur.

OM4 1 time ved 100°C 

Høytemperaturapplikasjoner for alle matstimulerende midler ved temperaturer opp til 100°C

OM5 2 timer ved 100°C eller ved tilbakeløp/alternativt 1 time ved 121°C 

Høytemperaturpåføring opp til 121°C

OM6 4 timer ved 100°C eller ved tilbakeløp

Eventuelle matkontaktforhold med matstimulerende midler A, B eller C, ved temperaturer over 40°C

Merknad: Det representerer de verste forholdene for alle matsimulanter i kontakt med polyolefiner

OM7 2 timer ved 175°C

Høytemperaturapplikasjoner med fet mat som overskrider betingelsene for OM5

Merknad: I tilfelle det er teknisk IKKE mulig å utføre OM7 med matsimulant D2, kan testen erstattes av test OM 8 eller OM9

OM8 Matsimulant E i 2 timer ved 175 °C og matsimulant D2 i 2 timer ved 100 °C

Kun høytemperaturapplikasjoner

Merknad: Når det teknisk IKKE er mulig å utføre OM7 med matsimulant D2

OM9 Matsimulant E i 2 timer ved 175 °C og matsimulant D2 i 10 dager ved 40 °C

Høytemperaturapplikasjoner inkludert langtidslagring ved romtemperatur

Merknad: Når det teknisk IKKE er mulig å utføre OM7 med matsimulant D2

 

Opphevelse av EU-direktiv

1. 80/766/EEC, kommisjonsdirektiv analysemetode for offisiell kontroll av vinylkloridmonomernivået i materialkontakt med næringsmidler

2. 81/432/EEC, kommisjonsdirektiv analysemetode for offisiell kontroll av vinylkloridfrigjøring fra materiale og gjenstand til næringsmidler

3. 2002/72/EC, kommisjonsdirektiv om plastmaterialer og gjenstander for matvarer

 

 


Innleggstid: 19. oktober 2021